Close
 • Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού
 •  
 • Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 1/11/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. ως και την 31/1/2022 και ώρα

23:59.

 • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 31 Ιανουαρίου 2022 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την INTERNETICA. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της INTERNETICA, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο πελάτης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: Ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε αγορά  ή επισκευή συσκευής απο 20 ευρω και ανω,απο το κατάστημα internetica.net στο Ηρακλειο Κρητης, Οδος Μανου Μηλιαρα 1, Τ.Κ. 71201, και δίνοντας τα στοιχεία του στο ταμείο του καταστήματος, θα μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση.

Δώρα Διαγωνισμού

 

 • Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι:
ΔΩΡΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 1.
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ PC TOWER INTEL i5-8500 8ης Γενιας (ΑΞΙΑΣ 610 ΕΥΡΩ)
ΔΩΡΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 2.
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ XIAOMI REDMI 9A (ΑΞΙΑΣ 140 ΕΥΡΩ )
ΔΩΡΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 3.
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΠΟΝΤΙΚΙ ( ΑΞΙΑΣ 25 ΕΥΡΩ )
 

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η INTERNETICA απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 • Επιπλέον, η internetica δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση, καθυστέρησης παράδοσης του δώρου.

Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητών

 • Για τη συγκεκριμένη ενέργεια, θα ανακηρυχθούν συνολικά 3  Νικητες εκ των συμμετεχόντων κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της internetica που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή.
 • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31/01/2022 στα γραφεία της internetica.net  μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η internetica διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

 Ενημέρωση Νικητη – Παραλαβή δώρων

 • Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στοFACEBOOK, στην αντίστοιχη σελίδα ενημέρωσης που είχε φτιαχτεί για τον διαγωνισμό. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει τηλεφωνικά.
 • Αν ο εκάστοτε νικητής δεν ανταποκριθεί άμεσα (εντός 24 ωρών), η INTERNETICA θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί άμεσα, η INTERNETICA θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
 • Τόσο κατά το στάδιο της επικοινωνίας όσο και κατά το στάδιο της παράδοσης του δώρου θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου) καθώς και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (κατά την παράδοση) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας.
 • Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη INTERNETICA να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την INTERNETICA, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού.

FOLLOW US ON

elΕλληνικά